saeree

Sunday, May 26th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

iReport

 • PDF

01คำอธิบายหลักสูตร

iReport เป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดทำรายงาน หลักสูตร iReport เป็นหลักสูตรที่สอนเกี่ยวกับการจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ บางส่วนอาจต้องมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาแสดงผล ผู้เรียนอาจต้องมีพื้นฐานด้านการใช้ภาษา SQL บ้าง เมื่อจบหลักสูตรแล้วผู้เรียน สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานด้วย iReport ได้

02กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการศึกษาโปรแกรม iReport เพื่อนำไปใช้งานในด้านการจัดทำรายงาน

03คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม

 • ผู้เรียนควรมีทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการใช้งานฐานข้อมูล
 • ผู้เรียนควรมีพื้นฐานในการใช้ภาษา SQL

04จุดประสงค์ของ หลักสูตร

ผู้เรียนสามารถจัดทำรายงานด้วย iReport ได้

05เวลาที่ใช้ในการอบรม

30 ชั่วโมง

06เนื้อหาหลักสูตร

General Information about iReport

 • What is iReport?
 • Short History of iReport
 • Books about JasperReports
 • The Main Features of iReport
 • Useful JasperReports and iReport Related Links

Installing iReport

 • System Requirements
 • Installation and configuration
 • The Final Test...

iReport and JasperReports Basic Concepts

 • How JasperReports Works
 • Compilation and Export of Reports
 • Our First Very Simple Report

Connections and Datasources

 • Types of Datasource
 • Setting up a JDBC Connection
 • Setting up a Custom Datasource
 • Implementing a new Custom Datasource

Bands and Groups

 • Bands
 • Groups

Contact us

 • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
  Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
 • Tel: (+66) 2 184 2620,
  (+66) 2 184 2621
 • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: Home