saeree

Sunday, May 26th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Customers

 • PDF

01บริษัทไฟน์เมด จำกัด — Compiere ERP&CRM Implementation

 • บริษัทที่ดำเนินธุรกิจซื้อมาขายไป ผลิตภัณฑ์ฟิล์มเอ็กซเรย์ น้ำยาล้างฟิล์มเอ็กซเรย์อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือทางการแพทย์
 • ติดตั้งระบบ Compiere ERP&CRM สำหรับระบบซื้อ ขาย สินค้าคงคลัง บัญชีการเงิน เพิ่มเติมเรื่องการคำนวณคอมมิชชั่นสำหรับพนักงานขาย และสวัสดิการลูกค้าที่ซับซ้อน ระบบเดิมจะต้องทำการคำนวณด้วยมือ จึงต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญสูง เกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น การคำนวณด้วยมือต้องอาศัยเวลา จึงต้องการระบบมาช่วยในการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น และถูกต้องแม่นยำ

02บริษัทบริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด — Compiere ERP&CRM Consultation / Implementation / Customization

 • บริษัทดำาเนินธุรกิจจำาหน่ายส่ง-ปลีกยางรถยนต์
 • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่ทำการติดตั้งและอิมพลีเมนต์ระบบ ซื้อขาย และสินค้าคงคลัง ให้กับบริษัท บริดจสโตนเซลล์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งใช้สำาหรับหน้าร้าน Cockpitในเครือของบริษัท 10 สาขา ในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชน จำกัด เป็นที่ปรึกษา และทำการพัฒนาระบบ Compiere ERP&CRM ในส่วนของโปรโมชั่นซื้อขายสินค้าเพิ่มเติม โดยลูกค้าสามารถเพิ่มเติมโปรโมชั่นได้เอง เช่น โปรโมชันซื้อสินค้า A 1 ชิ้น แถมสินค้า A 1 ชิ้น, โปรโมชั่นซื้อสินค้า A 1 ชิ้น แลกซื้อสินค้า B ได้ในราคา X บาท เป็นต้น

03บริษัท โกลเด้น มายด์ เซอร์วิส จำกัด — Adempiere ERP&CRM Implementation

 • บริษัทดำาเนินธุรกิจรับจ้างเหมาแรงงาน รับบริการทางธุรกิจ
 • ติดตั้งระบบ Adempiere ERP&CRM สำหรับระบบรับสมัครพนักงาน ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบบัญชีการเงิน ธุรกิจดำาเนินการรับจ้างเหมาแรงงาน มีการออกใบแจ้งหนี้ค่าบริการต่อเดือนเป็นจำานวนมาก และการออกใบเสร็จรับเงิน ต้องมีการคีย์รายการที่เหมือนกับใบแจ้งหนี้ค่าบริการ ซึ่งพนักงานต้องทำการคีย์ข้อมูลซำ้าอีกครั้ง เกิดความซำ้ซ้อนของการทำางาน ระบบเดิมการทำงานส่วนใหญ่อยู่บนไฟล์ Excel การเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบฐานข้อมูลทำให้ข้อมูลไม่อัพเดท มีความซำ้ซ้อนของข้อมูลจึงต้องการระบบที่ช่วยให้การดำเนินการอยู่บนฐาน ข้อมูลเดียวกัน สามารถดึงข้อมูลจากระบบอื่นมาใช้ได้ ลดการทำางานซำ้ซ้อน

04ชัยวัฒนา แทนนารี จำกัด (มหาชน) — Saeree ERP/CRM Development / Implementation

 • บริษัทดำาเนินธุรกิจฟอกหนังโค-กระบือสำาหรับทำาผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วนยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
 • เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ Open Source ERP สำาหรับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเรือน โดยเน้นการพัฒนาในส่วนระบบบัญชีแยกประเภท บัญชีเจ้าหนึ้ บัญชีลูกหนี้ ระบบคลังสินค้า ระบบซื้อขาย และการวางแผนการผลิต

05บริษัทบางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) — Saeree ERP/CRM Implementation / Customization / Re-branding

 • บริษัทดำาเนินธุรกิจผลิตรองเท้าให้กับบริษัทชั้นนำาทั่วโลก
 • เป็นที่ปรึกษา และพัฒนาระบบให้กับบริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช แลบบอราทอรี่ จำกัด ในการพัฒนาระบบบัญชีใหม่ ให้กับบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำากัด (มหาชน) โดยได้ทำาการพัฒนาให้รองรับมาตรฐานบัญชีสรรพากรประเภท ง. และได้ทำาการ Re-branding ให้เป็น BAN-PAN ERP เพื่อใช้กับบริษัทในเครือ

06Flowco Limited — Saeree ERP/CRM Consultation / Customization

 • บริษัทจัดจำหน่าย และให้บริการหัวจ่ายนำ้มันแก่ปั๊มนำ้มันทั่วประเทศ
 • เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท Partner ในการ Implement และ Customize โปรแกรมให้กับลูกค้า

07สปสช. — Saeree ERP/CRM Implementation / Customization

 • สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • พัฒนาระบบ E-Buget, การบริหาร และจัดการเงินกองทุนให้กับ สปสช. กรุงเทพฯ

08SIPA — Saeree ERP/CRM Consultation / Customization / Training

 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • เป็นที่ปรึกษา และพัฒนาระบบ ERP ให้กับ SIPA

Contact us

 • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
  Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
 • Tel: (+66) 2 184 2620,
  (+66) 2 184 2621
 • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: Customers