saeree

Wednesday, Jun 19th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผังการทำงานของกระบวนการซื้อไปจนถึงการจ่ายเงิน (Requisition to Pay)

  • PDF

รูปที่ 1 ผังการทำงานของการบวนการซื้อจนถึงการจ่ายเงิน (Requisition to Pay)


Requisition to Pay

Requisition to Pay จะหมายถึงกระบวนการตั้งแต่เกิดการซื้อ ไปจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงิน สำหรับระบบนี้ สามารถแสดงได้ดังรูป

Requisition คือการจัดทำใบขอซื้อ (จะทำหรือไม่ก็ได้)
Purchase Order คือการจัดทำใบสั่งซื้อ เป็นกระบวนการยืนยันการซื้อ (ต้องจัดทำเพื่อใช้ในการอ้างอิงการรับสินค้า และการแจ้งหนี้)
Material Receipt คือการรับสินค้าจากผู้จำหน่ายตามใบสั่งซื้อ
Vendor Invoice คือขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้
Open Item คือเอกสารที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเงินให้ผู้จำหน่าย
Payment คือขั้นตอนการบันทึกการจ่ายชำระให้ผู้จำหน่าย กรณีที่ไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
Cash คือขั้นตอนการบันทึกการจ่ายชำระให้ผู้จำหน่าย กรณีที่ชำระเป็นเงินสด
Back Statement กรณีที่มีการชำระที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด จะต้องมีกระบวนการกระทบยอดเงินฝาก กับรายการเดินบัญชีธนาคารContact us

  • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
    Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
  • Tel: (+66) 2 184 2620,
    (+66) 2 184 2621
  • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: ผังการทำงานของกระบวนการซื้อ