saeree

Sunday, May 26th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ผังการทำงานของกระบวนการขายไปจนถึงการเก็บเงิน (Quote to Cash)

  • PDF

รูปที่ 1 ผังการทำงานของกระบวนการขายไปจนถึงการเก็บเงิน (Quote to Cash)

 

Quote to Cash

Quote to Cash จะหมายถึงกระบวนการตั้งแต่เกิดการขาย ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเงิน สำหรับระบบนี้ สามารถแสดงได้ดังรูป

Quote คือการจัดทำใบเสนอราคา (จะทำหรือไม่ก็ได้)
Sale Order คือการจัดทำใบสั่งขาย เป็นกระบวนการยืนยันการขาย (ต้องจัดทำเพื่อใช้ในการอ้างอิงการจัดส่ง และการแจ้งหนี้)
Customer Shipment คือการเบิกสินค้าเพื่อทำการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามใบสั่งขาย
Customer Invoice คือขั้นตอนการออกใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี
Open Item คือเอกสารที่ยังไม่ได้รับชำระเงินจากลูกค้า
Payment คือขั้นตอนการบันทึกการจ่ายชำระของลูกค้า กรณีที่ไม่ได้ชำระเป็นเงินสด
Cash คือขั้นตอนการบันทึกการจ่ายชำระของลูกค้า กรณีที่ชำระเป็นเงินสด
Back Statement กรณีที่มีการชำระที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด จะต้องมีกระบวนการกระทบยอดเงินฝาก กับรายการเดินบัญชีธนาคารContact us

  • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
    Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
  • Tel: (+66) 2 184 2620,
    (+66) 2 184 2621
  • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: ผังการทำงานของกระบวนการขาย