saeree

Wednesday, Jun 19th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขั้นตอนการบันทึกคืนสินค้าผู้จำหน่าย

  • PDF

ทำรายการขออนุมัติคืนสินค้า ที่เมนู RMA (Return Material Authorization)


รูปที่ 1  เมนู RMA


การขออนุมัติคืนสินค้า


รูปที่ 2 หน้าจอ RMA เลขที่ 990001


การคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่ายในระบบ จะต้องให้เจ้าของเรื่องที่ต้องการคืนสินค้าเป็นผู้จัดทำรายการ หรือให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินเรื่องเพื่อส่งคืนสินค้า โดยต้องจัดทำเอกสาร RMA เพื่อขออนุมัติคืนสินค้าก่อน ฝ่ายคลังสินค้าจึงจะสามารถทำการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าตามรายการ อนุมัติคืนสินค้า RMA ได้


ฝ่ายคลังสินค้าจะทำการเบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าเองโดยตรงไม่ได้ เพื่อระบบการควบคุมภายในที่ดี ดังนั้นหากมีการเพิ่มขึ้นของสินค้า ต้องมาจากการรับเข้าสินค้า หรือรับคืนสินค้าเท่านั้น และในทำนองเดียวกัน สินค้าในคลังสินค้าจะลงจำนวนลงได้ ต้องมาจากการเบิกใช้ การส่งสินค้าให้ลูกค้า และการส่งคืนให้ผู้จำหน่ายเท่านั้น จะเพิ่มขึ้น หรือลดลงเองจากคลังสินค้าไม่ได้


รูปที่ 3 หน้าจอรายการ RMA


ที่หน้าจอรายการ RMA ที่ฟิลด์รายการ ส่ง/รับสินค้า จะปรากฎรายการสินค้าตามใบรับเข้า/ส่งสินค้าใบเดิมที่ได้เลือกไว้ที่หน้าจอ RMA ตามรูปที่ 35 ให้เลือกรายการสินค้าที่ต้องการส่งคืน เมื่อเลือกรายการแล้ว สามารถที่จะระบุจำนวนที่ต้องการส่งคืนได้ ในช่องจำนวนเงิน และจำนวนเงินสุทธิ จะแสดงจำนวนเงินก่อนภาษี (จำนวนเงินสุทธิ = จำนวน x จำนวนเงิน)


รูปที่ 4 หน้าจอ RMA เมื่อกดปุ่มสมบรูณ์แล้ว


ขั้นตอนการเบิกคืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย ตาม RMA


ทำรายการที่ หน้าจอการรับคืนสินค้า บันทึกเอกสารโดยฝ่ายคลังสินค้า โดยเลือกประเภทเอกสารเป็น MM Vendor Return และอ้างอิงเอกสารจากใบขออนุมัติคืนสินค้า


รูปที่ 5 หน้าจอรับสินค้า เลขที่ VR590001

 


รูปที่ 6 สร้างรายการคืนสินค้าจากใบ RMA


หน้าจอรับเข้า / ส่งคืนสินค้า (ผู้จำหน่าย) เมื่อทำการสมบูรณ์เอกสารแล้ว


รูปที่ 7 หน้าจอการส่งคืนสินค้า เลขที่ VR590001

 


รูปที่ 8 ข้อมูลทางบัญชีของใบส่งสินค้าเลขที่ VR590001

Contact us

  • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
    Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
  • Tel: (+66) 2 184 2620,
    (+66) 2 184 2621
  • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: ขั้นตอนการบันทึกคืนสินค้าผู้จำหน่าย