saeree

Sunday, May 26th

Last update12:50:56 AM GMT

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

IM - ระบบคลังสินค้า

by Administrator
Read 2590 times
Rate this item
(2 votes)

IM - ระบบคลังสินค้า

กระบวนการรับเข้าสินค้า

การรับเข้าสินค้าเกิดขึ้นได้ 3  กรณี คือ  รับจากผู้จำหน่าย   รับสินค้าสำเร็จรูปจากฝ่ายผลิต  และรับคืนสินค้าจากลูกค้าโดยฝ่ายการตลาดเป็นผู้ดำเนินการประสานงานกับ ลูกค้า  ซึ่งทั้งสามกรณีนี้ฝ่ายคลังสินค้ามีหน้าที่ตรวจนับสินค้าที่จะรับเข้าคลัง  และทำการยืนยันจำนวนลงในเอกสาร ใบรับสินค้า

 1. กระบวนการรับเข้าสินค้าจากฝ่ายผลิต   เป็นการรับสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเสร็จ และบรรจุหีบห่อเรียบร้อยแล้วเข้าคลังสินค้าสำเร็จรูป
 2. กระบวนการรับคืนสินค้าจากฝ่ายการตลาด  เป็นการรับคืนสินค้าที่ลูกค้าคืนสินค้ามา เนื่องจากสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ  สินค้าชำรุดเสียหายระหว่างขนส่ง  หรือด้วยสาเหตุอื่น  โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ประสานงานให้  เมื่อรับคืนสินค้าครบตามจำนวนที่ฝ่ายการตลาดแจ้งมาแล้วทำการยืนยันจำนวนรับ เข้าคลังให้ฝ่ายการตลาดทราบ
 3. กระบวนการรับเข้าสินค้าจากผู้จำหน่าย  เป็นกระบวนการรับสินค้าจากผู้จำหน่าย  จัดทำใบรับสินค้าโดยการอ้างอิงหรือดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อ  และยืนยันจำนวนสินค้าที่รับเข้าคลังในระบบ

 

กระบวนการจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ

การจ่ายสินค้า และวัตถุดิบออกจากคลังเกิดขึ้นได้ 4 กรณี  คือ เบิกวัตถุดิบเพื่อการผลิต เบิกสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย   การโอนวัตถุดิบ หรือสินค้าระหว่างคลัง  และการส่งคืนสินค้าให้แก่ผู้จำหน่าย ซึ่งทุกกรณีผู้เบิกสินค้าจะต้องจัดทำใบเบิกสินค้ามาให้คลังเพื่อให้คลังจ่าย สินค้าหรือวัตถุดิบให้ พร้อมยืนยันจำนวนสินค้าที่จ่ายจริงในระบบ

 1. กระบวนการจ่ายสินค้าสำเร็จรูป   เป็นการเบิกสินค้าเพื่อขายให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  โดยฝ่ายการตลาดเป็นผู้จัดทำใบเบิกสินค้าสำเร็จรูปส่งมาให้คลังสินค้าเพื่อทำ การจัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้า  พร้อมยืนยันการจัดส่งสินค้าในระบบ
 2. กระบวนการจ่ายวัตถุดิบ    คลังสินค้าจะได้รับใบเบิกวัตถุดิบจากฝ่ายวางแผนการผลิต  ซึ่งเป็นการเบิกวัตถุดิบตามแผนการผลิต  ตามสูตรการผลิต  คลังสินค้าจะทำการจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต และทำการยืนยันการเบิกจ่ายวัตถุดิบในใบเบิกวัตถุดิบ และในระบบด้วย
 3. กระบวนการโอนสินค้าระหว่างคลัง   ใช้ในกรณีที่มีการเบิกจ่ายวัตถุดิบ จากคลังย่อยในระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงการยืมวัตถุดิบหรือสินค้าระหว่างแผนก   ซึ่งทำให้เกิดการโอนย้ายต้นทุนของแผนกหนึ่ง ไปยังอีกแผนกหนึ่ง  คลังสินค้าต้องจัดทำใบโอนสินค้าส่งไปยังคลังผู้รับโอน เพื่อให้ผู้รับโอนยืนยันการจำนวนสินค้าที่รับโอน
 4. กระบวนการส่งคืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย  กรณีสินค้ามีปัญหา เช่นสินค้าชำรุดเสียหาย  หรือสินค้าไม่ตรงตามความต้องการ  คลังสินค้าต้องแจ้งให้ฝ่ายจัดซื้อประสานงานกับผู้จำหน่ายเพื่อขอคืนสินค้า  เมื่อผู้จำหน่ายตกลงรับคืนสินค้าแล้ว  คลังจะต้องจัดทำใบคืนสินค้าออกจากคลังเพื่อทำการตัดสินค้าคงคลังและยืนยัน จำนวนที่ส่งคืนสินค้าให้กับฝ่ายจัดซื้อ  และฝ่ายบัญชีด้วย

กระบวนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

คลังสินค้าจะทำการ ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน  เพื่อจัดทำรายงานให้กับฝ่ายวางแผนการผลิต  ฝ่ายบัญชี  และฝ่ายจัดซื้อ  โดยใช้แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

Last modified on Tuesday, 09 November 2010 15:00
Administrator

Administrator

...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด
การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี
หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ... พระบรมราโชวาท

Website: www.facebook.com/editaccount.php?networks#!/profile.php?id=1758525570

About us

บริษัท แกรนด์ลีนุกซ์ โซลูชั่น จำกัด  ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2545 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการใช้งานลีนุกซ์ และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สในองค์กรทั่วไปให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีโซลูชั่นที่ให้บริการกับลูกค้ามากขึ้น 'Saeree ERP' เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท ได้ทุ่มเทพัฒนาต่อยอดมาจากซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อให้ใช้งานได้จริงในธุรกิจ

Contact us

 • Add: 199/2 M. 12, Noun-Chan Rd.,
  Klong Kum, Boung Kum, Bangkok 10230 Thailand
 • Tel: (+66) 2 184 2620,
  (+66) 2 184 2621
 • Fax: (+66) 2 182 2622
You are here: Saeree Blog IM - ระบบคลังสินค้า